KVKK AYDINLATMA 

Kişisel Verilerin Korunması – Aydınlatma Metni

Quick Point Teknoloji A.Ş. (“Şirket”) kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem vermektedir. Şirketimiz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unu (“Kanun”) uyarınca Veri Sorumlusu olarak addedilmektedir. Bu kapsamda tarafımız ile paylaşmış olduğunu kişisel verilerinize ilişkin Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimizin faaliyetleri kapsamında kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sizlere kaliteli ve eksiksiz hizmet sağlamak üzere kişisel verilerinize ihtiyaç duymaktayız. Kişisel verileriniz, ödeme hizmetinin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile sağlanacak hizmetten faydalanmak üzere online ortamda oluşturduğunuz kayıt sırasında, mobil uygulamalar vb. benzeri vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak veya Kanun’da belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Genel veya özel nitelikli kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan sebep ve amaçlarla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket birimleri, ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ile yasal azami süreler aşılmamak üzere bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun biçimde öngörülecek sürelere uygun olarak yurt içinde veya yurt dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, saklanma, muhafaza edilme, işlenme, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, aktarılma, transfer ve kişisel veri mevzuatında öngörülen sair işlenmelere tabi tutulmaktadır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki tahsilât hizmeti için temsilcilik yetkisi aldığımız Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş., 6493 sayılı Kanun kapsamında 12.04.2016 tarihi itibarıyla, BDDK Lisanslı bir ödeme kuruluşu olup 01.01.2020 tarihi itibari ile BDDK’nın düzenleme, gözetim ve denetim yetkisi TCMB’ye geçmiştir. Bu kapsamda kişisel verileriniz 09.01.2008 tarihli ve 26751 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in 6. ve 7. Maddeleri uyarınca, KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” şartına dayalı olarak işlenmekte, kaydedilmekte ve ilgili kurumlar ile paylaşılmaktadır.

Diğer yandan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ödeme hizmetlerden sizleri faydalandırmak ve ödeme hizmeti kullanıcı sözleşmelerinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerin kullanılması, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, üyelik, satış, reklam, iletişim, promosyon, pazarlama ve bunlara ilişkin bilgilendirme ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi, kullanıcı memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, kullanıcı ilişkileri ile kullanıcı talep ve şikayetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, iş ortakları ile olan ilişkilerin yönetimi, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması ve sunulmakta olan ödeme hizmetlerinin sürekliliğin ve güvenliğinin sağlanması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacıyla, tarafınıza sağlanan ödeme hizmetlerine ilişkin işlem ve işlerin yürütümü, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması, sözleşmesel edimin gereği gibi ifade edilebilmesi, hizmet kalitesi vb. hususların takibi amacıyla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel olarak, haklarınıza halel gelmeyecek şekilde ve meşru amaçlarla, işlendiği amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı ve yine bu amaçlar dahilinde mevzuatta belirtilen sürelere uygun bir şekilde işlenecektir.

Ayrıca yukarıda sayılan amaçlar ve vasıtalar ile Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz açık rızanız ile birlikte yine aynı amaçlar dahilinde Şirketimiz tarafından analiz amacıyla işlenebilmekte ve anonim hale getirilmek suretiyle üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz toplamış olduğu kişisel verileri; Kanun ve ikincil düzenlemeler ile öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarılma şartları ve amaçları dahilinde olmak kaydıyla yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içinde veya yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, hizmet amacımız doğrultusunda veya ilgili mevzuatlarla düzenlenmiş ve emredilmiş olan TCMB, BDDK, MASAK, Banka, İdari Kurumlar, Savcılık vb. denetleyici ve düzenleyici resmi kurumlara aktarılmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili, veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize başvurma hakkınız bulunmaktadır.

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak Şirketimize yapacağınız başvurularınızı yazılı ve ıslak imzalı olarak Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cd. Ceren Sk. No: 1/3 Çekmeköy / İSTANBUL adresine konuya ilişkin ek bilgi ve belgeler ile bizzat elden iletebilir noter kanalıyla gönderebilir veya [email protected] e-mail adresine, Şirket sisteminde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.

6698 KVKK Başvuru Formu’nu indirmek için TIKLAYINIZ