GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu Gizlilik Politikası Quick Point Teknoloji Anonim Şirketi (“Quick Point”) tarafından işlenen kişisel veriler. İşleme yöntemleri ve bunlar üzerinde kullanılabilecek haklar konularında bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur.

Quick Point olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik pratik ve güvenli çözüm arayışı içerisinde olmak en büyük önceliğimizdir. Bunun için Quick Point tarafından elde edilen tüm kişisel veriler sektörde kabul görmüş makul güvenlik şartlarına tabi olarak iletilmekte ve saklanmaktadır.

Quick Point kişisel bilgileri işin gereği için paylaşılması gereken taraflarla paylaşılması veya paylaşılması için onay alınan durumlar dışında kesinlikle özel ve gizli tutmayı ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Quick Point’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Web Sitesi’ne ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Quick Point’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Tarafımızla paylaşılan bilgilerin bir kısmı ödemenin tahsil edilebilmesi için bankalara ve kartlı ödeme alınmasını sağlayan diğer finansal kuruluşlara iletilmektedir. Ayrıca talep ettiğiniz hizmetlerin veya üye ile yapmış olduğunuz işlemin gerektirmesi ve üyenin talep etmesi halinde bilgileriniz diğer hizmet sağlayıcılara aktarılabilir.

Quick Point üyesi olmanız halinde sizden kimliğinizi belirlemeye yarayan bilgiler iletişim bilgileri işletmenize ve vergilere ilişkin tanıtıcı Quick Point ürün ve hizmetlerini kullanımınıza ilişkin kayıtlar (IP adresi kullandığınız web altyapısı vs.) elde edilecektir. Bu bilgilerin bir kısmı veya tamamı kişisel veriler içerebilir ve bir firma adına hareket etmeniz durumunda bu kişisel verileri paylaşmaya yetkili olduğunuzu garanti etmeniz gerekir. Toplanan bu bilgiler hizmetlerin sunulması bilgi alma onay vermiş olmanız halinde Bülten aracılığıyla iletişim kurulması yeni ve katma değerli hizmetlerin satıcılara önerilmesi Quick Point’in tanıtımının yapılması için kullanılabilir.

Kişisel verileriniz yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname. Yönetmelik vb. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması; yetkili idari veya adli otoriteler tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi durumlarında ilgili kurum veya kuruluşlarla paylaşılır.

Kişisel verileriniz yalnızca hizmetlerin sağlanması veya kanuni yükümlülüklerin karşılanması için gerekli olan makul bir süre boyunca saklanacak ve ardından silinecek veya anonim hale getirilerek sizinle ilişkilendirilememesi sağlanacaktır.

Tarafınızca onay verilmesi durumunda tarafınızca onay verilen her türlü iletişim kanalları kullanılarak (SMS. E-Posta. adres vs.) Quick Point tarafından daha iyi hizmet verebilmek adına her türlü tanıtım bilgilendirme ve benzeri bilgiler gönderilebilir.

Kullanıcı kendisine bilgi gönderilmesini istemediği takdirde kendisine bildirim yapılan kanallar vasıtasıyla bilgilendirme hizmetlerinden vazgeçtiğini bildirebilir.

Quick Point üyelere ve üyelerin web sitesi kullanımına dair bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye/Çerez) kullanarak elde edebilir.

Ödeme işlemi yapabilmek için Quick Point’e ait online veya mobil ortamlarda paylaşılan Kişisel Veriler kullanıcıların kendi iradeleriyle toplanmaktadır. Kişisel veri toplamanın yöntemi budur. Toplanan kişisel veriler ödeme hizmetini verebilmek için kullanıcılardan alınması gereken bilgiler olup işin gereği olarak toplanmaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Madde 10 çerçevesinde düzenlendiği ölçüde Quick Point ve Bayi/ Ödeme Hizmeti Alan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı/Temsilci’leri tüm ödeme hizmetlerinin verilmesi sırasında kullanılması amacıyla tüketici/aboneye ait ve mobil uygulama üzerinden ve/veya online ortamda tüketici/abone tarafından paylaşılan kişisel verileri resmi makamlarca talep edilmesi işin gereği için zorunlu olması sosyal araştırmalar nedeniyle analiz veya istatistiki verilere yön vermesi açısından denetim hizmeti veren firmalarca talep edilmesi durumunda bir sözleşmenin kurulması veya sözleşmedeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olması ve aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedebilir saklayabilir değiştirebilir güncelleyebilir mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. Kişilere açıklayabilmesi/devredebilmesi sınıflandırılabilmesi ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilmesi için 3. Kişi idari ve resmi makamlarla ve bankalarla paylaşabilir bilgileri kanunun izin verdiği ölçüde aktarabilir. Quick Point yetkisiz kişilerin kişisel verilere erişimine engelleyecek gerekli güvenlik önlemlerini alır. Ayrıca KVKK’nın 11. Maddesi gereği tüketici/abone; Quick Point’e veya Bayi/ Ödeme Hizmeti Alan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı/Temsilci’ye başvurarak kişisel verilerinin; işlenip işlenmediğini öğrenme işlenmişse bilgi talep etme işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan ilgili bentler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu doküman zaman zaman güncelleştirilebilir. Hizmetin kullanılmaya devam edilmesi yapılabilecek güncelleştirmelerin kabul edildiği anlamına gelir. Üyeler bu güncelleştirmeleri takip etmek ve ödemeyi tahsil edecekleri kişilere ait verileri Quick Point’e aktarmadan Quick Point’in veri işlemeyle ilgili Gizlilik Politikası en güncel hali hakkında ödemeyi tahsil edeceği kişilere bilgi vermek yükümlüğü altındadır.

Gizlilik hükmü akdedilen sözleşmelerden bağımsız bir taahhüt olup. Quick Point ile aranızda akdedilen sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.